مضامین شیعی در کاسه های فلزی دوره صفوی

دوره 18، شماره 72، دی 1399، صفحه 137-163

فروغ عموئیان


نقد دیدگاه تطوری بودن عصمت امامان شیعه

دوره 16، شماره 62، تیر 1397، صفحه 137-162

10.22034/shistu.2023.62043.1198

حسین خلیفه؛ سید رضا مودب


ورزش باستانی زورخانه و جایگاه آن در ترویج تشیّع

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 139-168

علی‌اکبر جعفری؛ نعیمه قاسمی


زیارت قبور و دلایل عالمان شیعه بر مشروعیت آن

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 141-166

مهدی فرمانیان؛ مجتبی صداقت


پژوهشی در تأثیر اندیشه‌های دینی در فرم و کارکرد قفل‌های دورة قاجار

دوره 17، شماره 67، مهر 1398، صفحه 147-178

سکینه خاتون محمودی؛ سید ابوتراب احمدپناه


تحلیل روان‏شناختی تعزیه و سازوکار اثرگذاری آن

دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 147-174

سوران رجبی؛ عادل زاهد بابلان


علویان سوریه از شکل‌گیری تا قدرت‌یابی

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 147-186

مسعود اخوان کاظمی؛ سارا ویسی


نقش بربرهای کتامه در تأسیس و تضعیف دولت فاطمیان

دوره 18، شماره 71، مهر 1399، صفحه 147-168

سید ناصر موسوی؛ محمد علی چلونگر؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


واکاوی رویکرد شیعه ‌پژوهی هاینس هالم

دوره 20، شماره 78، تیر 1401، صفحه 147-178

10.22034/shistu.2023.551691.2239

حمیدرضا ثنائی؛ سید کمال کشیک‌نویس رضوی


بررسی نقش و جایگاه شیخ در طریقت کبرویه و مقایسه آن با دیدگاه شیعی

دوره 17، شماره 68، دی 1398، صفحه 155-180

علیرضا جوهرچی؛ علیرضا نبی لو


بررسی امکان یا عدم امکان اجرای حدود در اندیشه سیاسی شریف مرتضی

دوره 18، شماره 69، خرداد 1399، صفحه 157-178

سعید توفیق؛ وجیهه میری


اخلاق و عرفان شیعی و تلفیق آنها از نظر خواجه نصیر‌الدین طوسی

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 162-192

علی‌اکبر افراسیاب‌پور


تحقیق در احوال و آثار سادات عریضی یزد

دوره 16، شماره 62، تیر 1397، صفحه 163-186

10.22034/shistu.2023.59081.1175

سیدمحمدباقر کمال الدینی


امکان سنجیِِ کثرت گراییِ و شمول گراییِ مذهبی از منظر امامیه

دوره 18، شماره 72، دی 1399، صفحه 165-182

رضا خیابانی؛ حمیدرضا شریعتمداری


سادات و بزرگان شیعه و نقش آنان در حرکت شیعی محمّد بهادر

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 167-184

محمّدرضا رحمتی


واکنش دولت عثمانی در قبال تأسیس دولت شیعه‌مذهب صفوی در ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 175-200

سیدمسعود شاهمرادی؛ محمدعلی چلونگر


امویان؛ مبلّغ تقابل صحابه و اهل‌بیت

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 185-218

محمّدرضا هدایت‌پناه


محمود گاوان وزیر گم‌نام شیعی در دکن

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 187-228

خدیجه عالمی


تشیّع در پایتخت‌های صفویه

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 193-206

ساسان طهماسبی


بازنمایی فرهنگ و هنر شیعی در سفرنامه «بنجامین»

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 201-232

محمدرضا بارانی؛ امیرمحسن عرفان