شماره 78 نشریه فصلنامه شیعه شناسی چاپ شد.

عناوین این نشریه:

 

تشیع؛ عدالت و جهان میهن گرایی اخلاقی
تکمیل و تصحیح مقادیر صفات چهارده معصوم علیهم‌السلام منطبق با استانداردهای وب معنایی
شیعیان و دانش قرائت در سه قرن نخست
کارکرد اجتماعی مهاجرت در تاسیس دولت شهر قم و تأثیر آن در گسترش تشیع تا قرن چهارم هجری
زمینه‌های دینی درگرایش هندوها به تشیع در قلمرو سلاطین اَوده
واکاوی رویکرد شیعه ‌پژوهی هاینس هالم