شماره 75 نشریه فصلنامه شیعه شناسی چاپ شد.

عناوین شماره 75:

 

جهاد ابتدایی از دیدگاه فقه شیعه
بازتاب فقه شیعه در نظام کیفری کشورهای اسلامی مطالعه موردی: شرط استمرار زوجیت در تحقق احصان
واکاوی؛ نقش شیعیان مهاجر ایرانی در ایجاد صلح بین دولت های شیعه دکن (1098 – 895 ق)
مقایسه تطبیقی ساخت و مکانیابی مساجد دوران اولیه اسلامی و مساجد شیعی بر اساس آیات قرآن و روایات اسلامی
نقد و بررسی روایت‌انگاره‌های سید‌بن‌طاووس در «اللهوف»
سکوت علی بن ابیطالب (ع) بعد از رحلت پیامبر (ص) از دیدگاه حکیم ترمذی و سید حیدرآملی