فرایند پذیرش مقالات


 • فرایند پذیرش مقالات

  • دریافت مقاله  از سامانه فصلنامه پژوهش های شیعه شناسیwww.shiitestudies.com 
  •  در مرحله نخست مقاله از طریق سامانه سمیم نور مشابهت یابی می شود. 
  • در صورت عدم مشابهت، مقاله از حیث مطابقت با ضوابط بررسی می شود و در صورتی که فاقد ضوابط اولیه باشد (مشخصات نویسندگان کامل وارد نشده باشد، تعهد نامه و فرم عدم تعارض منافع ضمیمه نشده باشد ) مقاله برای تکمیل به نویسنده عودت داده می شود.
  • پس از تکمیل اطلاعات توسط نویسنده،  سر دبیر به ارزیابی اولیه مقاله می پردازد (در این مرحله سردبیر مقاله را بر اساس استانداردها و اولویت های مجله بررسی می کند. مقالاتی که فاقد این معیارها هستند مورد پذیرش قرار نمی گیرند.)
  • در صورت عدم تایید، اعلام به نویسنده مسئول حدکثر تا  دو هفته بعد از ارسال 
  • در صورت تایید اولیه توسط سردبیر ارسال نامه به نویسنده جهت برخی اصلاحات احتمالی اولیه مقاله و واریز هزینه ارزیابی
  • ارسال مقاله به داوران
  • نشست هفتگی با سر دبیر مجله جهت رفع برخی از ابهامات در مقالات
  • ارسال پشنهادات اصلاحی داوارن،  بعد از ارزیابی به نویسنده یا نویسندگان مسئول
  •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات
  • در صورتی که مقاله مورد تایید نهایی داوران قرار گیرد اماده طرح درجلسه هیئت تحریریه می شود.
  •  
  • تصمیم گیری نهایی در باره پذیرش یا عدم پذیرش مقالات در جلسه هیئت تحریریه
  • درصورت تایید هیات تحریریه مقاله جهت واریز هزینه چاپ مقاله به نویسنده عودت داده میشود
  •  )بازه زمانی از زمان  دریافت مقاله  از سامانه فصلنامه  تا دریافت پاسخ از داور نهایی حدود 90 روز وقت کاری در نظر گرفته شده است. البته در مواردی خاص امکان دارد روند داوری بیش از این به طول بینجامد(
  •  
  • ارسال نامه پذیرش مقاله به نویسندگان مقاله هایی که در جلسه هیات تحریریه تایید نهایی شده اند.
  •  
  •  ارسال مقاله های تایید شده هر شماره به بخش ویراستاری سامانه فصلنامه
  •  
  • ارسال مقاله های ویراستاری شده به صفحه آرا از طریق سامانه
  •  
  • ارسال مقاله های صفحه آرایی شده به نویسندگان چهت بازبینی و تایید نهایی  (در صورت هرگونه مغایرت در نام و مشخصات نویسندگان و یا جابجا شدن صفحات و جدولها و نمودارها باید به سامانه نامه بفرستند)
  •  
  • مرحله چاپ الکترونیکی مجله در سامانه فصلنامه

هزینه دارای 2 بخش است:

 • الف) هزینه داوری مقالاتی که استاد با دانشجو ارسال می کند: مبلغ 250 هزار تومان جهت داوری مقاله و 250 هزار تومان جهت چاپ 
 • ب)هزینه داوری مقالاتی که استاد ارسال می کند: مبلغ 500000 پانصد هزارتومان جهت داوری مقاله و 1000000 یک میلیون تومان  جهت چاپ
 • (0223205956002  یا شماره شبای IR280170000000223205956002 به نام موسسه فرهنگی شیعه شناسی)، و ارسال فیش از طریق سامانه به نشریه