شماره 76 نشریه فصلنامه شیعه شناسی چاپ شد.

عناوین این شماره:

 

نقش عملکرد حلقه فکری محقق اردبیلی در پیدایش اخباری گری در تشیع (بررسی عملکرد پیروان مکتب وثوق سندی و پیامدهای آن)
بررسی سیاست های امام کاظم (ع) در منابع تاریخی تا پایان قرن پنجم هجری قمری
ترویج شعائر شیعی بر روی سکه‌های دوره زندیه
ساختارشناسی وقف‌نامه‌های زنان در دورة قاجار
بررسی رویکرد صفویان در افزودن شهادت ثالثه به اذان
واکاوی نقش تحریف های عاشورا در بحران معنویت شیعی در دوران معاصر «با تأکید بر مقتل تذکره الشهداء»