اهداف و چشم انداز

  • ارائه مستدل، منطقی و معقول عقاید و آموزه های شیعی;
  • شناخت و شناساندن پیشینه و مسیر تطور تشیع در میان اقوام مختلف;
  • مطالعه روش مند گروه ها و جوامع شیعی;
  • معرفی نقش تاریخی شیعیان در تمدن اسلامی و تحولات سیاسی، اجتماعی و فکری جهان اسلام;
  • آسیب شناسی مشکلات و معضلات فکری و اجتماعی جوامع و گروه های شیعی معاصر;
  • آشنایی جامع و گسترده با ابعاد گوناگون مردم شناختی و جامعه شناختی جهان تشیع;
  • تحلیل و تبیین امکانات، محدودیت ها، و اوضاع و شرایط اجتماعی شیعیان جهان;
  • گسترش روحیه مطالعات میدانی در زمینه موضوعات فرهنگی ـ اجتماعی مربوط به شیعه در میان طلاب و دانشجویان رشته های مرتبط.