کارکرد اجتماعی مهاجرت در تاسیس دولت شهر قم و تأثیر آن در گسترش تشیع تا قرن چهارم هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه مذاهب اسلامی

2 استاد گروه تاریخ، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

تکاپوی جریان تشیع تا قرن چهارم با روندی نسبتاً رو به اقبال در جغرافیای شرق خلافت ‌اسلامی (ایران) مواجه شد. تداوم مهاجرت سادات علوی به نواحی گوناگون این سرزمین و حضور توده‌ها‌ی جمعیتی شیعه، علما و شخصیت‌های تأثیرگذار در این جامعه، مقدمه نفوذ سیاسی - اجتماعی شیعه را فراهم ساخت و تحرکات آنها به تدریج در اشکال گوناگونی از کنش‌ها، مانند جنگ، قیام، دعوت و تشکیل دولت ظهور یافت. بررسی این موضوع که مهاجرت به مثابه یک عامل مهم در گسترش و تغییر جمعیت، چه تأثیر و تأثراتی در بافت جمعیت مقصد ایجاد کرده، مسئله‌ای پژوهش است. مهاجرت هویت جدیدی با همسازگاری فرهنگی به وجود آورد که یکی از دستاوردهای بدیع آن تشکیل اولین دولت - شهر شیعی در قم، در قرون اولیه هجری به منزله یک واحد مستقل از دیوان و مذهب غالب خلافت عباسی بود. این تحقیق کارکرد اجتماعی مهاجرت را یک متغیر مستقل و مؤثر در گسترش ایدئولوژی مهاجران در نظر گرفته و با بررسی نتیجه گرفته که در چهارچوب نظریه آنتونی‌گیدنز و در قالب الگوی «کوره‌ ذوب»، این پدیده (مهاجرت) در ایجاد هویت جدید شهر قم تأثیر اجتماعی شگرفی گذاشته است. در نهایت غلبة شیعیان در این شهر به واسطه کنش‌های اجتماعی متقابل ناشی از تعامل و فرهنگ‌پذیری اولیه، استیلای سیاسی را برای سه سده حاکمیت در این منطقه تثبیت کرد.

تازه های تحقیق

تشیـع با مهاجرت مهاجران وارد ایـران شد و بازخورد حضـور آنها در قالب فعالیت‌هایی همچون حکومت، جنبش، قیام و دعوت منعکس گردید. این پدیده اجتماعی اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل گسترش جریان تشیـع در ‌سرزمین‌های شرقی به شمار می‌آید که بستر اصلی همه تحولات بعدی در این منطقه را فراهم کرد. تعامل بین بومیان قم و قوم مهاجر (اشعریان) با میزان توفیق و قدرت‌یابی دولت - شهر جدید دارای ارتباط معناداری است که پذیرش بومیان و همراهی و گرایش به آنها از مرحله سکونت تا قدرت‌یابی را در پی داشته است.

سازمایه‌های فرهنگی و اجتماعی مردم قم (شامل مهاجران و بومیان) بعد از مواجهه با یکدیگر، ظهور هویت جدیدی را موجب گردید که جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده، هویت جدیدی را در قالب «دولت - شهر» ایجاد کرد. آنها در زندگی اجتماعی خود با الهام‌گیری از بومیان و توسعه الگوی زندگی آنان با مشارکت در مناسبات اجتماعی - اقتصادی و نظم‌بخشی به امور معیشتی (شامل حفر قنوات، احیای روستاها و احداث کاریز، کشاورزی، ...) جایگاه مناسبی برای خود کسب کردند.

«دولت - شهر» تجربه بدیعی بود که اشعریان بعد از حضور در محیط میزبان (بر اثر تأثیر و تأثیر ناشی از این ارتباط) به آن دست یافتند. آنها این الگو را در کوفه و یمن تجربه نکرده بودند و بعد از پیوند با جامعه جدید و در شرایط ایجاد شده نو، آن را بنیان نهادند و مدیریت کردند. مرحله اولیه انتقال مهاجران اشعری که مقبول پذیرش و احترام بومیان قرار گرفت و منجر به سکونت آنها در منطقه شد تا زمان دستیابی به قدرت توسط آنها، مرحله مواجهه و کنش مثبت متقابل دو طرف و در بستر نظریه «کوره ذوب» بود که بر اثر تلفیق و تعامل فرهنگ و استفاده از ظرفیت‌های موجود (میزبان و مهمان) صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم
1.   ابن اسحاق، محمد بن اسحاق مطلبی (۱۳۶۸)، السیر و المغازی، تحقیق سهیل زکار، قم، دارالفکر - دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
2.   ابن حزم، علی بن سعید (1408ق)، جمهرة انساب العرب، تحقیق لجنة من العلماء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
3.   ابن خیاط، ابوعمرو خلیفه (1415ق)، تاریخ، تحقیق نجیب فواز، بیروت، دارالکتب العلمیه.
4.   ابن طباطبا، ابراهیم بن ناصر (1377ق)، منتقلة الطالبیه، تحقیق محمدمهدی حسن الخرسان، قم، مکتبة الحیدریه.
5.   ابن کثیر، اسماعیل بن عمر الدمشقى (1407ق)، البدایة و النهایة، بیروت، دارالفکر.
6.   ابن‌اثیر، عزالدین على بن ابى‌الکرم (1385)، الکامل فی التاریخ، بیروت، دارصادر.
7.   ابوالفداء، اسماعیل بن علی (۱۴۲۷)، تقویم البلدان، قاهره، مکتبة الثقافة الدینیه.
8.   ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین (1404ق)،  مقاتل الطالبیین، تحقیق کاظم المظفر، ط. الثانیه، النجف، منشورات المکتبة الحیدریة.
9.   ابودلف، مِسعَر بن مُهَلْهِل (1354)، سفرنامه ابی‌دلف در ایران، تصحیح ولادیمیر مینورسکی، ترجمه سید ابوالفضل طباطبائی، تهران، زوار.
10.                                              اصفهانی، حمزة بن حسن (بی‌تا)، تاریخ سنی ملوک الأرض و الأنبیاء علیهم الصلاة و السلام، بیروت، دارمکتبة الحیاه.
11.                                  برومند‌زاده محمد و نوبخت، رضا (1393)، «مروری بر نظریات جدید مطرح‌شده در حوزه مهاجرت»، فصلنامه جمعیت، ش89-90.
12.                                  بلاذری، احمد بن یحیى (1417ق)، أنساب الأشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض الزرکلی، بیروت، دارالفکر.
13.                                  بلاذری، احمد بن یحیی (1412ق)، فتوح البلدان، تحقیق رضوان محمد، بیروت، دارالکتب العلمیه.
14.                                  حیدر سرلک، علی‌محمّد و مهریزی، مهدی (1391)، «اشعریان و تأسیس نخستین دولت - ‌شهر شیعه»، فصلنامه علمی شیعه‌شناسی، ش10 (پیاپی 39)، ص47-80. 
15.                                  خضری، احمدرضا (1384)، تاریخ تشیع، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
16.                                  ریترز، جورج (۱۳۹۲‌)، مبانی نظریه جامعه‌شناسی و ریشه‌های کلاسیک آن، ترجمه شهناز مسمی‌پرست، تهران، نشر ثالث. 
17.                                  سمعانی، عبدالکریم بن محمد (1962)، الانساب، تحقیق عبدالرحمن بن یحیی معلمی یمانی، حیدرآباد،‌ مجلس دائرة المعارف العثمانیه.
18.                                  طبری، محمد بن جریر (1387‌)، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ط. الثانیه، بیروت، دارالتراث.
19.                                  طوسی، محمد بن حسن (1427‌ق)، الفهرست، تحقق جواد قیومی اصفهانی، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه.
20.                                  فرای، ریچارد نلسون (۱۳۶۳)، تاریخ ایـران از اسلام تا سلاجقه، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر.
21.                                  قزوینى، زکریا (1371‌)، آثار البلاد و اخبار البلاد، ترجمه محمد بن عبدالرحمن، تصحیح سید محمد شاه‌مرادی‌، تهران.
22.                                  قمی، حسن بن محمد مالک اشعری (۱۳۸۵)، تاریخ قم، به کوشش محمدرضا انصاری قمی، قم، کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی.
23.                                  کحاله، عمررضا (1414‌ق)، معجم ‏قبائل العرب القدیمة و الحدیثه، ط. السابعه، بیروت، الرساله.
24.                                  گیدنز، آنتونی (1387‌)، جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، چ دوم، تهران، نشر نی.
25.                                  مجلسى، محمدباقر (1403ق)، بحارالأنوار، ج 48، تصحیح جمعى از محققان‏،‏ ط. الثانیه، بیروت، دارإحیاء التراث العربی.
26.                                  مهاجر، جعفر (1386)، رجال من المحدّثین و اصحاب الائمه، قم، مرکز العلوم و الثقافة الاسلامیه.
27.                                  نجاشی، احمد بن علی (1365‌)، رجال النجاشی، تحقیق موسی شبیری زنجانی، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه -  مؤسسة النشر الإسلامی.
28.                                  ویلفرد، مادلونگ (1381‌)، فرقه‌های اسلامی، ترجمه ابوالقاسم سری، چ‌ دوم، تهران، اساطیر.
29.                                  یاقوت حموی، شهاب‌الدین (1990)، معجم البلدان‌، بیروت، دارصادر.
30. Giddens, Anthony (1998), The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Polity Press, ISBN: 9780745622668.