دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، تیر 1401، صفحه 7-178