دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، مهر 1401، صفحه 7-212