تحلیل مضمونی اخبار اهل‌بیت‌(علیهم‌السلام) و شیعیان عصر امویان (41-132) در منابع تاریخی اصحاب حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم (ع)

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

3 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

پژوهش حاضر با درک ارزشمندی میراث تاریخی اصحاب حدیث و اثرگذاری آن در ذهن مخاطبان این آثار در موضوع اهل‌بیت‌(علیهم‌السلام) و شیعیان عصر اموی و با هدف کشف شبکه مضمونی موجود در این متون و برای رسیدن به الگویی که توضیح‌دهنده منطق کلی و شاکله آنها باشد، می‌کوشد تا به این سؤال پاسخ دهد که «اصحاب حدیث در ثبت اخبار اهل‌بیت‌(علیهم‌السلام) و شیعیان چه مضامینی را به مخاطبان ارائه می‌کنند؟» برای یافتن پاسخ ابتدا میراث تاریخی اصحاب حدیث در این زمینه بررسی شد و از میان آثار موجود، تاریخ خلیفه ‌بن ‌خیاط (ابن‌خیاط،240ق)، بقایای کتاب المعرفة و التاریخ (فسوی، 277ق)، تاریخ الامم و الملوک (طبری، 310ق)، المنتظم فى تاریخ الامم و الملوک، (ابن‌جوزى 597ق) انتخاب شد و داده‌های مرتبط با اخبار اهل‌بیت‌(علیهم السلام) و شیعیان از میان آنها استخراج و سپس با روش «تحلیل مضمون» و اجرای مراحل آن، داده‌ها تحلیل و مضامین نهفته در منابع منتخب کشف شد که چهار مضمون فراگیرِ «تشیع؛ جریانی سیاسی- مذهبی»، «تهدیدهای دائمی شیعیان برای حکومت»، «تلاش برای سرکوب شیعیان بر مبنای دین»، و «سرکوب شیعیان با تحمل خسارات» یافت شد که این مضامین با توجه به رویکرد اصحاب حدیث به خلافت، در جهت مشروعیت‌بخشی به رفتار امویان در قبال سرکوب اهل‌بیت‌(علیهم‌السلام) و شیعیان است. 

تازه های تحقیق

پژوهش پیش رو با درک اهمیت میراث تاریخی اصحاب حدیث و إشراف به نقش تعیین‌کننده گزارش‌های تاریخی آنان از صدر اسلام در ارائه تصویر آن دوران در ذهن پژوهشگران، به گردآوری اخبار اهل‌بیت‌(علیهم السلام) و شیعیان در عصر امویان پرداخت و با استفاده از روش «تحلیل مضمون» درصدد نشان دادن مضامین ارائه شده توسط اصحاب حدیث در این زمینه بود تا با کشف مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن - که به مثابه کل است - نشان دهد که مخاطبان اصحاب حدیث در مطالعه اخبار اهل‌بیت‌(علیهم السلام) و شیعیان عصر اموی در معرض چه مضامینی قرار دارند.

پس از مطالعه اخبار اهل‌بیت‌(علیهم السلام) و شیعیان در متون منتخب اصحاب حدیث، در مرحله اول جملاتی که در اخبار وجود داشت تحلیل شد و مضامین درونی آنها استخراج گردید که حاصل آن 59 مضمون پایه‌ای بود که در مرحله دوم پس از سازماندهی مجدد و ترکیب و تلخیص مضامین پایه‌ای با یکدیگر، 12 مضمون انتزاعی‌تر که مضامین سازمان‌دهنده باشند، کشف شد و مرحله نهایی مضامین فراگیر که عام‌ترین نوع مضامین موجود در اخبار اهل‌بیت‌(علیهم السلام) و شیعیان بود، از مضامین سازمان‌دهنده استخراج شد.

با تحلیل شبکه مضمونی موجود در این متون به الگویی رسیدیم که توضیح‌دهنده منطق کلی و شاکله آنهاست و این مضامین عالی دربر گیرنده اصول حاکم بر متن به‌مثابه کل است که در قالب چهار گزاره فراگیر قابل بیان می‌باشد:

الف) تشیع؛ جریانی سیاسی و مذهبی: این مضمون بیانگر بروز تشیع به منزله جریانی سیاسی ـ مذهبی به رهبری اهل‌بیت‌(علیهم السلام) در عصر اموی است که با توجه به اعتقادات خاص خود و رفتار مذهبی‌شان در این دوره قابل شناسایی بودند. این جریان در تلاش بود تا بر مبنای باورهای خود، حکومتی به زعامت اهل‌بیت‌(علیهم السلام) تشکیل دهد. 

ب) تهدیدهای دائمی شیعیان برای حکومت: این اصل حاکم بر متون مورد بررسی اصحاب حدیث، خطرات و تهدیدهای اهل‌بیت‌(علیهم السلام) و شیعیان را برای حکومت نشان می‌دهد که ضمن پاسخگویی به تبلیغات امویان علیه خود، تبلیغاتی را علیه امویان سامان دادند و با نفوذ در قبایل، منجر به ایجاد اعتراض‌ها و نهضت‌های متعددی علیه امویان شد که در حین آن قدرت نظامی شیعیان آشکار گشت و پیروزی‌های مقطعی نیز به دست آمد که در مجموع، سرکوب آنان توسط حکومت را ضروری جلوه می‌داد.

ج) تلاش برای سرکوب شیعیان بر مبنای دین: بنای این مضمون فراگیر که بر پایه‌ مدیریت سرکوب توسط خلافت و رویکرد دینی حکومت در سرکوب استوار شده، نشانگر تلاش امویان برای ارائه‌ نمای دینی از سرکوب شیعیان در آن دوران است.

د) سرکوب شیعیان با تحمل خسارات: این اصل نشان‌دهنده موفقیت حکومت در سرکوب اهل‌بیت‌(علیهم السلام) و شیعیان است که دستگاه خلافت برای نیل به آن، هم در عرصه نظامی و هم در عرصه تبلیغاتی وارد عمل گردید و در نهایت، موفق به سرکوب تمام اعتراضات و نهضت‌ها در این دوره شد و این خطر دائمی را با اعمال خشونت رفع کرد. البته این سرکوب برای حکومت کار ساده‌ای نبود و در راه آن متحمل خساراتی شد.

درک بهتر شبکه مضامین به دست آمده در این تحقیق - در واقع - مبیّن کارنامه امویان در موضوع اهل‌بیت‌(علیهم السلام) و شیعیان است و این مسئله منوط به توجه به ارتباط میان اصحاب حدیث و دستگاه خلافت اموی است. در این زمینه اصحاب حدیث برای تثبت موقعیت دینی خود و برتری بر رقبای عقیدتی خود به دستگاه خلافت اتکا کردند و این اتکا منجر به مشروعیت‌بخشی آنان به خلافت شد که به تاریخ‌نگاری نیز سرایت کرد. با توجه به این موضوع درمی‌یابیم که دو اصل «تشیع؛ جریانی سیاسی ـ مذهبی» و «تهدیدهای دائمی شیعیان برای حکومت»، در واقع معرفی اهل‌بیت‌(علیهم السلام) و شیعیان به مثابه جریانی نیرومند و خطرناک است که دائم حکومت اسلامی و به تبع آن مسلمانان را آماج تهدید قرار می‌دهند. با توجه به پایه‌های فکری اصحاب حدیث در عدم جواز قیام علیه خلافت اسلامی و لزوم برخورد خلیفه با این افراد، امویان وظیفه داشتند تا به دفع خطر آنان بپردازد؛ زیرا این کنش سیاسی اهل‌بیت‌(علیهم السلام) و شیعیان در برابر امویان منجر به اقدام علیه دستگاه خلافت می‌شد.

دو اصل «تلاش برای سرکوب شیعیان بر مبنای دین» و «سرکوب شیعیان با تحمل خسارات» نشان می‌دهد حکومت اموی بر اساس وظیفه‌ خود، سرانجام با تحمل هزینه‌‌های هنگفت، موفق به سرکوب اهل‌بیت‌(علیهم السلام) و شیعیان گردید و اعمال او در این مسیر مشروع و اسلامی نمایانده شد و می‌توان گفت: باورهای اصحاب حدیث به خلافت در ثبت اخبار مربوط به اهل‌بیت‌(علیهم السلام) و شیعیان نقش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. آقاجری، سید هاشم و حاتمی، امیرحسین (1393)، «روش اسنادی و گذار از آن در تاریخ‌نگاری اسلامی»، تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری، دانشگاه الزهرا(س)، سال24، ش13، ص5-31. 
2. آقانوری، علی (1390)، خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‌های شیعی در عصر امامان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
3. ابن‌جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن ‌بن ‌على (1412ق)، المنتظم فى تاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه.
4. ابن‌حزم اندلسی، علی ‌بن ‌احمد (1403ق)، الاحکام فی اصول الاحکام،  تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت، دارالآفاق الجدیده.
5. خلیفه بن ‌خیاط، ابوعمرو بن ابی هبیره اخباری عصفری (1415ق)، تاریخ خلیفه ‌بن ‌خیاط، ‌تحقیق حکمت کشلی فواز و مصطفی نجیب فواز، بیروت، دارالکتب العلمیه.
6. ابن‌ فراء حنبلی، ابو‌یعلی محمد بن ‌حسین (1421ق)، الاحکام السلطانیه، ‌تصحیح محمد حامد الفیقی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
7. ابن سیده، على بن اسماعیل‏ (1421ق)، المحکم و المحیط الاعظم،‏ ‌تصحیح عبدالحمید هنداوى، بیروت، دارالکتب العلمیه.
8. امیرخانی، علی (1391)، «جریان‌شناسی اصحاب حدیث از ابتدای شکل‌گیری تا دوران اقتدار اشاعره»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی فلسفه و الاهیات، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، سال 17، ش2، ص126-146.
9. پاکتچی، احمد (1379)، «اصحاب حدیث»، در: دائرة‌ المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر محمدکاظم موسوی ‌بجنوردی، ج9، تهران، مرکز دائرة ‌المعارف بزرگ اسلامی.
10. خطیب بغدادی، احمد بن علی (1417ق)، شرف اصحاب الحدیث و نصیحة اهل الحدیث، تحقیق عمرو عبدالمنعم سلیم، قاهره، مکتبة ابن تیمیه. 
11. خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید (1396)، اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی، تهران، نگاه دانش.
12. رابینسون، چیس اف. (1392)، تاریخ‌نگاری اسلامی، ترجمه محسن الویری، تهران، سمت.
13. راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1412ق)، مفردات الفاظ القرآن‏، تحقیق صفوان عدوان داودی، سوریه، دارالقلم - دارالشامیه.
14. زرگری‌نژاد، غلامحسین (1395)، «خلیفه و خلافت در اندیشة اهل‌سنت و زیرساخت‌های تحول امامت و خلافت به سلطنت آسمانی و خلیفة اللهی»، خردنامه، ش16، ص155-204. 
15. سبحانی، جعفر(1414ق)، اصول الحدیث و احکامه، قم، مؤسسه امام صادق‌(ع).
16. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم (1414ق)، الملل و النحل، تحقیق امیرعلی مهنا و علی حسن فاعور، بیروت، دارالمعرفه.
17. شیخ‌زاده، محمد و عابدی جعفری، حسن و تسلیمی، محمدسعید و فقیهی، ابوالحسن (1390)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، اندیشة مدیریت راهبردی، سال5، ش2، ص151-198. 
18. صابونی، اسماعیل ‌بن ‌عبدالرحمن (1419ق)، عقیدة السلف و اصحاب الحدیث، ‌تحقیق ناصر بن ‌عبدالرحمن‌ بن‌ محمد الجدیع، ریاض، دارالعاصمه.
19. طبری، ابوجعفر محمد بن‌ جریر (1387ق)، تاریخ الامم و الملوک، ‌تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث.
20. فسوى، ابویوسف یعقوب‌ بن ‌سفیان (1401ق)، المعرفة و التاریخ، ‌تحقیق اکرم ضیاء العمرى، بیروت، مؤسسة الرساله.
21. قاسم‌پور، محسن و مهمان‌نواز، علی (1394)، «بررسی تغییرات انگاره سنت نبوی در طول دو قرن نخست هجری»، پژوهشنامه تاریخ اسلام، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، تهران، سال 5، ش20، ص109-132.
22. کرون، پاتریشیا (1389)، تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام، ترجمه مسعود جعفری، تهران، سخن.
23. لالکائی، حسن ‌بن ‌منصور طبری (1422ق)، شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعه، ‌تحقیق ابوایوب نشات ‌بن ‌کمال مصری، اسکندریه، دارالبصیره.
24. لطفی، سید مهدی و شکرانی، رضا و ترک لادانی، زهرا (1397)، «جریان‌های حدیثی کوفه در عصر امام صادق‌(ع)»، نیمسال نامه علمی ـ ترویجی حدیث و اندیشه، دانشگاه قرآن و حدیث، ش25، بهار و تابستان، ص119-142.
25. Attrid-Stirling, J. (2001), ‘‘Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, pp. 385-405.
26. Patton, M.Q. (1990), Qualitative evaluation and research methods, Thousand Oaks, CA: Sage.