دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 7-218