دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 7-260