دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، تیر 1400، صفحه 7-184