طرح شیعه از علم دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده‌ی امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 عضو هیات علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

مسئله‌ی علم در بسیاری متون متقدم و متأخر شیعه، مسئله‌ای محوری است، تا آنجا که می‌توان گفت شیعه طرحی خاص خویش از علم دارد. منظور از «طرح علم» اینجا مجموعه مباحثی است که علم را تعریف می‌کند، علم حقیقی را از شبه‌علم متمایز می‌کند، غرض و منفعت از آن را معین می‌سازد و آن را معرف حقیقت آدمی قرار می‌دهد. پرداختن به طرح علم سنت پیوسته‌ای در تاریخ اسلام به ویژه در تصوف دارد که مشهورترین نمونه‌ی آن کتاب «احیاء علوم دین» غزالی است. چنین آثاری همواره حقیقت علم را در معرض خطر فراموشی و تحریف از سوی دانشمندان زمانه ‌دیده و کوشیده‌اند نشان دهند که علم حقیقی چیزی ورای اشتغال رسمی به علوم و الفاظ و مفاهیم آن‌ها است، نحوه‌ی وجود دانشمند است که همچون احوال و اخلاق و رفتار او جلوه‌گر می‌شود. در این مقاله نشان داده‌ایم که علماء متقدم و متأخر شیعه آثار مشابه مهم و برجسته‌ای در بحث از طرح علم دارند و به آن همچون مسئله‌ای اساسی برای شیعه می‌نگریستند، تا آنجا که می‌توان در کنار تشیع فقهی به مفهومی چون تشیع علمی قائل شد. گرچه روش این مقاله تحلیلی است نه تاریخی، عمق و گستره‌ی این مباحث در متون شیعه، احتمال گسترش مباحث مربوط به علم را در تصوف از ناحیه‌ی این متون شیعی برجسته می‌کند، به ویژه که بعضی علماء متأخر شیعه نیز بر آبشخور شیعی مباحث کتابی چون «احیاء علوم دین» تأکید کرده‌اند.

تازه های تحقیق

مسئله علم در بسیاری متون متقدم و متأخر شیعه، مسئله‌ای محوری است، تا آنجا که می‌توان گفت: شیعه طرحی خاص خویش از علم دارد. منظور از «طرح علم» در اینجا مجموعه مباحثی است که علم را تعریف می‌کند، علم حقیقی را از شبه‌علم متمایز می‌سازد، غرض و منفعت از آن را معیّن می‌گرداند و آن را معرّف حقیقت آدمی قرار می‌دهد. توجه به طرح علم سنت پیوسته‌ای در تاریخ اسلام، به ویژه در تصوف است که مشهورترین نمونه آن کتاب احیاء علوم الدین غزالی است. چنین آثاری همواره حقیقت علم را در معرض خطر فراموشی و تحریف از سوی دانشمندان زمانه ‌دیده و کوشیده‌اند نشان دهند که علم حقیقی چیزی ورای اشتغال رسمی به علوم و الفاظ و مفاهیم آنها و نحوه وجودی دانشمند است که همچون احوال و اخلاق و رفتار او جلوه‌گر می‌شود. علمای متقدم و متأخر شیعه هم آثار مشابه مهم و برجسته‌ای در بحث از طرح علم دارند و به آن همچون مسئله‌ای اساسی برای شیعه ‌نگریسته‌اند، تا آنجا که می‌توان در کنار «تشیع فقهی» به مفهومی همچون «تشیع علمی» قایل شد و کسانی همچون علامه‌ طباطبائی، ملاصدار و فیض کاشانی و کتابی همچون الکافی را نماینده‌ آن دانست. گرچه روش این مقاله تحلیلی است نه تاریخی، اما عمق و گستره این مباحث در متون شیعه، احتمال گسترش مباحث مربوط به علم را در تصوف از ناحیه‌ این متون شیعی برجسته می‌سازد، به ویژه آنکه بعضی علمای متأخر شیعه نیز بر آبشخور شیعی مباحث کتابی همچون احیاء علوم الدین تأکید کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1.                  ابن سینا، حسین بن عبدالله (1373)، ترجمه برهان شفا، ترجمه مهدی قوام صفری، تهران، فکر روز.
2.                  ـــــــــــــــــــــــــ (1376)، إلاهیات من کتاب الشفاء، تصحیح حسن حسن‌زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه.
3.                  امیرمعزی، محمدعلی (1390)، «صفار قمی و کتاب بصائر الدرجات»، ترجمه ابوالفضل حقیری قزوینی، فصلنامه امامت‌پژوهشی، ش چهارم.
4.                  انصاری، حسن (1388)، «تبارشناسی کتاب بصائرالدرجات و هویت نویسنده آن»، کتاب ماه دین، ش143.
5.                  پازوکی، شهرام (1387)، «حیات نظری و حیات عملی در قرون وسطی، تفسیر داستان مریم و مرتاه به دو روایت»، فصلنامه پژوهش‌های فلسفی ‌کلامی، ش37.
6.                  ـــــــــــــــــــــــــ (1393)، «جایگاه تصوف و عرفان اسلامی در حفظ و اشاعه فرهنگ ایرانی - اسلامی»، عرفان ایران، ش37، تهران، حقیقت.
7.                  حرّ عاملی، محمد بن حسن (1409)، مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام.
8.                  سهروردی، یحیی بن حبش (1386)، مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، تصحیح هانری کوربن، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
9.                  صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (1380)، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه، تصحیح و تعلیق سید جلال‌الدین آشتیانی، قم، بوستان کتاب.
10.             ـــــــــــــــــــــــــ (1340)، رساله سه اصل، تصحیح و اهتمام سید حسین نصر، تهران، دانشگاه علوم معقول و منقول تهران.
11.             ـــــــــــــــــــــــــ (1363)، مفاتیح الغیب، مقدمه و تصحیح محمد خواجوی، تهران، مؤسسه تحقیقات فرهنگی.
12.             ـــــــــــــــــــــــــ (1381)، کسر اصنام الجاهلیه، مقدمه و تصحیح و تعلیق محسن جهانگیری، تهران، بنیاد حکمت صدرا.
13.             ـــــــــــــــــــــــــ (1981م)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الأربعه، ط. الثالثه، بیروت، دار احیاء التراث.
14.             صفّار، محمدبن‌حسن (1404)، بصائر‌الدرجات فی فضائل آل محمّد، قم، مکتبة آیة‌الله العظمی مرعشی نجفی.
15.             طباطبائی، محمد حسین (1383)، طریق عرفان، ترجمه و شرح رسالة الولایه، ترجمه صادق حسین‌زاده، قم، مطبوعات دینی.
16.             غزالی، ابوحامد محمد (بی‌تا)، احیاء علوم الدین، بیروت، دارالکتاب العربی.
17.             فارابی، ابونصر (1395)، «در باب آنچه می‌بایست پیش از آموختن فلسفه بیاید»، فصلنامه علم و سیاست بابل، شماره دوم.
18.             فیض کاشانی، ملامحسن (1407)، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
19.             ـــــــــــــــــــــــــ (1417)، المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیا، قم، جامعه مدرسین.
20.             کلینی، محمد بن یعقوب (1407)، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
21.             موسوی خمینی، سیدروح الله (1394)، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;.
22.             میررکنی، حمیدرضا (1395)، «مقدمه خواندن و مدرسه داشتن»، فصلنامه علم و سیاست بابل، شماره دوم.
23.             نوری، ملاحسین (1408)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌‌البیت علیهم السلام.