دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، دی 1400، صفحه 7-176