دوره و شماره: دوره 19، شماره 75، مهر 1400، صفحه 7-172