دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، خرداد 1398، صفحه 7-188