دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، دی 1398، صفحه 7-180