دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 7-168