دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، مهر 1395، صفحه 7-186 
کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن

صفحه 69-98

ایمان قلندریان گل‌خطمی؛ مهدی حقیقت‌بین