دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، دی 1395، صفحه 7-218