دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تیر 1395، صفحه 7-188 
شیعیان امارات متحده عربی

صفحه 63-94

حبیب‌رضا ارزانی؛ زهرا سادات کشاورز


بررسی تطبیقی علویات سیدحیدر حلّی و شهریار

صفحه 95-114

ابوالحسن امین مقدسی؛ گلثوم تنها دوشانلو