دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 1-296 
رویکرد جریان‌های شیعی عراق به تحوّلات نوین کشور

صفحه 127-148

مسلم طاهری کل کشوندی؛ محمود تقی زاده داوری