دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تیر 1393، صفحه 1-272