دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، فروردین 1393، صفحه 1-240 
نقدی بر کتاب ژئوپلیتیک شیعه

صفحه 35-76

نعمت الله صفری فورشانی؛ سید علیرضا عالمی


مراسم عاشورا در کابل

صفحه 107-130

قاسم جوادی؛ سیدمحمدجمال موسوی


شیعیان مالزی

صفحه 157-176

جلال درخشه؛ سیدعلی مرتضوی امامی زواره