امکان سنجیِِ کثرت گراییِ و شمول گراییِ مذهبی از منظر امامیه

دوره 18، شماره 72، دی 1399، صفحه 165-182

رضا خیابانی؛ حمیدرضا شریعتمداری


سادات و بزرگان شیعه و نقش آنان در حرکت شیعی محمّد بهادر

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 167-184

محمّدرضا رحمتی


واکنش دولت عثمانی در قبال تأسیس دولت شیعه‌مذهب صفوی در ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 175-200

سیدمسعود شاهمرادی؛ محمدعلی چلونگر


امویان؛ مبلّغ تقابل صحابه و اهل‌بیت

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 185-218

محمّدرضا هدایت‌پناه


محمود گاوان وزیر گم‌نام شیعی در دکن

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 187-228

خدیجه عالمی


تشیّع در پایتخت‌های صفویه

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 193-206

ساسان طهماسبی


بازنمایی فرهنگ و هنر شیعی در سفرنامه «بنجامین»

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 201-232

محمدرضا بارانی؛ امیرمحسن عرفان


داود رقّی و سهم او در ترویج علوم و معارف شیعی

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 207-230

محمود کریمی؛ سعید طاووسی مسرور


نادرشاه افشار در بارگاه احمدی (شاه‌چراغ)

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 229-254

سید ابوالقاسم فروزانی


تطوّر مفهوم رکن رابع یا شیعه کامل در فرقة شیخیه

دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 235-260

مسلم محمدی؛ محمد محمدی