فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی با گرایش های:

الاهیات، تاریخ و جامعه‌شناسی شیعیان جهان

شماره جاری: دوره 17، شماره 66، تابستان 1398، صفحه 7-168 

4. شیعه در منابع تاریخی دوره ایوبیان در مصر و شام

صفحه 85-120

احمد بادکوبه هزاوه؛ معصومه آبانگاه ازگمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه شیعه شناسی

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
1735-4722