فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی با گرایش های:

الاهیات، تاریخ و جامعه‌شناسی شیعیان جهان

شماره جاری: دوره 16، شماره 63، پاییز 1397، صفحه 7-196 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه شیعه شناسی

مدیر مسئول سردبیر