فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی با گرایش های:

الاهیات، تاریخ و جامعه‌شناسی شیعیان جهان

شماره جاری: دوره 16، شماره 62، تابستان 1397، صفحه 7-186 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه شیعه شناسی

مدیر مسئول سردبیر