بررسی امکان یا عدم امکان اجرای حدود در اندیشه سیاسی شریف مرتضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری دانشگاه اصفهان

2 دکتری تخصصی تاریخ تشیع

چکیده

سیدمرتضی دو بیان به ظاهر متعارض در خصوص اجرای حدود الهی در عصر غیبت دارد. آراء کلامی و فقهی شریف مرتضی در تبیین حکم حدود در عصر غیبت تنیده به یک‌دیگرند. پژوهش حاضر، حول پاسخ به این پرسش سامان یافته است: دیدگاه شریف مرتضی در اندیشه سیاسی خود، درخصوص امکان یا عدم امکان اجرای حدود در عصر غیبت چیست؟ هدف مقاله، حل و فصل نمودن ابهام و تعارضی است که درباره تعلیق و جواز اجرای حدود در اندیشه سیاسی شریف مرتضی به چشم می­آید. او به منظور تأمین دو رکن اجرای حدود در عصر غیبت، یعنی «مشروعیت» و «قدرت» بر اجرای حدود، به توجیه شرعی آن­ها پرداخت. وی روشن نمود شخص از یک­سو باید قادر بر احقاق حق، دفع باطل، امر به معروف و نهی از منکر باشد و البته به احکام و حدود الهی علم کافی و وافی داشته باشد؛ و از سوی دیگر، سلطان جائر منصب قضا را به او واگذار نماید تا اجرای حدود بر شخص واجب گردد. سید مرتضی معتقد است فقهاء و علمای امامیه افراد واجد صلاحیت هستند  که شرایط پیش­گفته­ تصدی منصب قضا را دارند. روش تحقیق، گرداوری و تحلیل اطلاعات براساس روش استنادی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


 
 1. ابراهیم حسن، حسن، تاریخ الاسلام السیاسی و الدّینی و الثقافی و الاجتماعی، ج1، چاپ چهاردهم، بیروت: دارالجیل ـ القاهره: مکتبة النهضة المصریة، 1416ق.
 2. ابن الاثیر، ابوالحسن علی بن محمّد الجرزی، الکامل فی التاریخ، ج9، بیروت: دارصادر، 1385ق.
 3. ابن بسام الاندلسی، ابی الحسن علی، الذخیرة فی محاسن اهل الجزیرة، تحقیق احسان عباس، ج8، بیروت: دارالغرب الاسلامی، 2000م.
 4. ابن الجوزی، ابوالفرج عبدالرحمان­بن­علی­بن­محمد، المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر، ج14 و 15، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1412ق.
 5. ابن حزم الاندلسی، ابی­محمد علی­بن­احمد، جمهره انساب العرب، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، چاپ پنجم، قاهره: دارالمعارف، 1382ق.
 6. ابن خلکان، ابی العباس شمس الدین احمدبن­محمد، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، تحقیق احسان عباس، ج3، چاپ دوم، قم: منشورات الشریف الرضی، 1364ق.
 7. ابن­العماد الحنبلی، شهاب­الدین ابوالفلاح عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، تحقیق الارناؤوط، ج5، دمشق ـ بیروت: دار ابن­­کثیر، 1406ق.
 8. ابن­کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج11، بیروت: دارالفکر، 1407ق.
 9. حقیقت، سیدصادق، توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، تهران: نشر هستی نما، 1381.
 10. الخطیب البغدادی، ابی­بکر احمدبن­علی، تاریخُ بغداد او مدینه السلام، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، ج11، بیروت: دارالکتب العلمیه، منشورات محمد علی بیضون، 1417ق.
 11. الذهبی، شمس­الدین محمّدبن­احمدبن­عثمان، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، ج28، چاپ دوم، بیروت: دارالکتاب العربی، 1413ق.
 12. رجایی، فرهنگ، مقدمه فلسفه سیاسی چیست، تهران: انتشارت علمی و فرهنگی، 1373.
 13. شفیعی، محمود، اندیشه سیاسی سید مرتضی، چاپ سوم، قم: بوستان کتاب، 1390.
 14. الشهید الثانی، زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج14، چاپ چهارم، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1429.
 15. الشیبی، کامل مصطفی، الصله بین التصوف و التشیع (النزعات الصوفیه فی التشیع)، ج2، چاپ سوم، بیروت: دارالاندلس، ا1982م.
 16. علم‌الهدی، سید مرتضی علی بن الحسین، رسائل الشریف المرتضی، تقدیم و اشراف السید احمد الحسینی، مجلدات 1 و2، بیروت: مؤسسه النور للمطبوعات، بی تا.
 17. ـــــــــــــــــــــــــــــ ، الاصول الاعتقادیه، ص 82-79، نفائس المخطوطات، المجموعه الثانیه، تحقیق محمد حسن آل­یاسین، بغداد: دارالمعارف، 1373 قمری.
 18. ـــــــــــــــــــــــــــــ ، الشافی فی الامامة، تحقیق و تعلیق السید عبدالزهراء الحسینی، تصحیح السید فاضل المیلانی، مجلدات 1 و 4، چاپ دوم، تهران: مؤسسه الصادق للطباعه و النشر، 1410ق.
 19. ـــــــــــــــــــــــــــــ ، شرح جُمل العِلم و العَمل، تصحیح و تعلیق یعقوب جعفری، تهران: دارالاسوة للطباعة و النشر، 1419 قمری الف.
 20. ـــــــــــــــــــــــــــــ ، المُقنعُ فی الغَیبَه، تحقیق السید محمّد علی الحکیم، بیروت: مؤسسة آل‌البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 1419 قمری ب.
 21. ـــــــــــــــــــــــــــــ ، الآیات الناسخه و المنسوخه من روایه ابی عبدالله محمد بن ابراهیم النعمانی، تحقیق علی جهاد الحسانی، بیروت: مؤسسة البلاغ، دارسلونی، 1421 ق.
 22. ـــــــــــــــــــــــــــــ ، تفسیر الشریف المرتضی (نفائِسُ التاویل)، تصحیح السید مجتبی احمد الموسوی، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1431 قمری.
 23. ـــــــــــــــــــــــــــــ ، غُرر الفوائد و دُرر القلائد (امالی المرتضی)، تصحیح محمّد ابوالفضل ابراهیم، القاهره: دارالفکر العربی، 1998 میلادی.
 24. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، چ4، تهران: امیرکبیر، 1377.
 25. کدیور، محسن، اندیشه سیاسی در اسلام (نظریه­های دولت در فقه شیعه)، تهران: نشر نی، 1376.
 26. الماوردی، الاحکام السلطانیة، تحقیق احمد جاد، القاهره: دار الحدیث، 1427ق.
 27. مِتز، ادم، الحضارة الاسلامیة فی قرن الربع الهجری او عصر النهضة فی الاسلام، نقله الی العربیه محمد عبدالهادی ابوریده، ج1، چاپ پنجم، بیروت: دارالکتاب العربی، 1366ق.
 28. المحقق الحلی، ابوالقاسم نجم­الدین جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمد علی، ج4، النجف الاشرف: بی­نا، 1389ق.
 29. مدرسی طباطبایی، سیدحسن، مقدمه­ای بر فقه شیعه (کلیات و کتاب­شناسی)، مترجم محمدآصف فکرت، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1368.
 30. معرفت، محمدهادی و محمدآصف محسنی، «کلام سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، ش2 ، 1377.
 31. النجاشی، ابوالعباس احمد بن علی بن احمد، رجالُ النجاشی، تحقیق السید موسی الشبیری الزنجانی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بِقُم، 1418.
 32. النعمانی، محمّدبن­ابراهیم، کتاب الغیبه، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: مکتبه الصدوق، 1399ق.
33. Strauss, Leo, What is political philosophy, Chicago: The university of Chicago Press, 1988.