دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، مهر 1397، صفحه 7-196