دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، تیر 1397، صفحه 7-186