داود رقّی و سهم او در ترویج علوم و معارف شیعی

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 207-230

محمود کریمی؛ سعید طاووسی مسرور


نادرشاه افشار در بارگاه احمدی (شاه‌چراغ)

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 229-254

سید ابوالقاسم فروزانی


تطوّر مفهوم رکن رابع یا شیعه کامل در فرقة شیخیه

دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 235-260

مسلم محمدی؛ محمد محمدی