دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، آبان 1394، صفحه 1-188 
دفاع از حریم شاعران متعهد شیعه

صفحه 137-174

مسعود اقبالی؛ یحیی معروف؛ تورج زینی وند