دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، بهمن 1394، صفحه 1-248 
تلألؤ شعارهای شیعی بر آثار چوبی دوره سلجوقی تا آغاز دوره تیموری

صفحه 35-52

زهرا جعفری‌فرد؛ احمد صالحی کاخکی؛ داوود جعفری سرشت