دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، تابستان 1398، صفحه 7-168 
4. شیعه در منابع تاریخی دوره ایوبیان در مصر و شام

صفحه 85-120

احمد بادکوبه هزاوه؛ معصومه آبانگاه ازگمی