دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، پاییز 1398، صفحه 7-178