دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، بهار 1398، صفحه 7-188