نظریه‌‌ عدالت به‌مثابه انصاف در اندیشه‌های خواجه‌نصیرالدین طوسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی، دبیر آموزش و پرورش کرمانشاه

چکیده

در قرن بیستم، شاهد نگاه به عدالت به مثابه انصاف، هم‌چون یک نظریه­ اخلاقی، با شالوده­های قراردادگرایی هستیم. در این زمینه، نظریه عدالت به مثابه انصاف با روش تحلیل گفتمان از اندیشه­های خواجه­نصیر شناسایی شده است. به نظر وی، جهان هستی و زندگی اجتماعی، بر مبنای عدل الهی (قوانین الهی در نظام تکوین و تشریع) شکل گرفته و پایداری آن به علت محبت است، اما با فقدان محبت فطری، نیاز به ساخت عدالت به مثابه انصاف برای انجام دادن تعاملات مردم، توسط امام ضروری می­شود تا اخلاق مبناگرا (دینی) ایجاد گردد. گفتمان عدالت به مثابه انصاف خواجه­نصیر، به عنوان گفتمان اخلاق شیعی مفصل­بندی گردیده و دال مرکزی گفتمان، «عدل الهی» به عنوان منشأ قوانین و قراردادهاست که با جذب دال­های شناور «محبت فطری»، «عدالت و اخلاق صناعی ساخته انسان» (امام یا رئیس اول مدینه)، از حوزه گفتمان­ گونگیبه دال «اخلاق دینی» معنا می‌بخشد و در پی هژمونیک نمودن گفتمان عدالت به مثابه انصاف در مدینه فاضله خویش است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
 1.  ابن­سینا، حسین­بن­عبدالله، مجموعه رسایل (هفده رساله)، ترجمه محمود طاهری و دیگران، (رساله عرشیه، ترجمه ضیاء الدین دری)، قم: انتشارات آیت اشراق، 1388.
 2.  ارسطو، اخلاق نیکوماخس، دوجلد، ترجمه سیدابوالقاسم­ پورحسینی، چاپ سوم، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1391.
 3.  افلاطون، جمهوری، ترجمه محمدحسین لطفی، تهران: چاپخانه خوشه، 1353.
 4.  بهروزلک، غلامرضا، «جهانی شدن و سرانجام نزاع گفتمان­ها» (نقد و بررسی تحلیل گفتمانی جهانی شدن)، فصل­نامه علوم سیاسی، سال نهم، ش 36، زمستان، 1385.
 5.  تاجیک، محمد­رضا، گفتمان و تحلیل گفتمانی، تهران: نشر فرهنگ گفتمان، 1379.
 6.  ــــــــــــــــ ، «نظریه گفتمان و مطالعات اسلامی»، فصل­نامه علوم سیاسی، سال نهم، ش 35، پاییز، 1385.
 7.  تقوی، محمد­علی، مبانی آیین و اندیشه سیاسی در اسلام، تهران: انتشارات سمت، 1392.
 8.  دفتری، فرهاد، نصیرالدین­ طوسی و ­اسماعیلیان دوره­ الموت، ترجمه فاطمه رحیمی، کتاب استاد بشر گزینش حسین معصومی همدانی و محمدجواد انواری، تهران: مرکز پژوهش میراث مکتوب، 1391.
 9.  جوادی آملی، عبدالله، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، چاپ ششم، قم: نشر اسراء، 1391.
 10. حسینی­زاده، محمدعلی، «نظریه ­گفتمان و تحلیل سیاسی»، فصل­نامه ­علوم ­سیاسی، سال ­هفتم، ش28، زمستان، 1383.
 11. حقیقت، سیدصادق، روش­شناسی علوم سیاسی، ویراست سوم، چاپ­ چهارم، قم: نشر دانشگاه مفید، 1394.
 12. راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، دو جلد، ترجمه نجف دریابندری، بازچاپ، تهران: نشر پرواز، 1365.
 13. رالز، جان، نظریه عدالت، ترجمه محمدکمال سروریان و مرتضی بحرانی، چاپ دوم، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1390.
 14. سلطانی، علی­اصغر، «تحلیل­گفتمان ­به ­مثابه نظریه ­و روش»، فصل­نامه­ علوم ­سیاسی، سال­ هفتم، ش28، زمستان، 1383.
 15. ــــــــــــــــ ، قدرت گفتمان و زبان (سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران)، چاپ چهارم، تهران: نشر نی، 1394.
 16. طوسی، خواجه­نصیرالدین، آغاز و انجام، به کوشش حسن­زاده آملی، تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشار، 1366.
 17. ــــــــــــــــ ، اخلاق ناصری، مصحح: عزیزالله علیزاده، تهران: نشر فردوس، 1387.
 18. ــــــــــــــــ ، اوصاف الاشراف، چاپ سوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1373.
 19. ــــــــــــــــ ، روضة­ التسلیم ­یا تصورات، تصحیح ولادیمیر ایوانف، تهران: نشر جامی، 1363.
 20. ــــــــــــــــ ، مجموعه رسایل، مدرس رضوی (یادبود هفصدمین سال خواجه­نصیرالدین) تهران: نشر دانشگاه تهران، 1335.
 21. فاستر، مایکل ب، خداوندان اندیشه­ سیاسی، ترجمه جواد شیخ­الاسلامی، چاپ سوم، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1370.
 22. کسرایی، محمدسالار و علی پوزش شیرازی، «نظریه گفتمان لاکلا و موفه: ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده­های سیاسی»، فصل­نامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، ش 3، پاییز، 1388.
 23. لَندُلت، هرمان، خواجه­نصیرالدین­طوسی، اسماعیلیه، و فلسفه اشراق، ترجمه شهرام خداوردیان، کتاب استاد بشرگزینش حسین­ معصومی­همدانی و محمدجواد انواری، تهران: مرکز پژوهش میراث مکتوب، 1391.
 24. مدرس­ رضوی، محمدتقی، احوال آثار (خواجه­نصیرالدین)، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1354.
 25. مدرسی­زنجانی، محمد، سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه­نصیرالدین ­طوسی به انضمام بعضی از رسایل و مکاتبات وی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1335.
 26. مطهری، مرتضی، عدل الهی، چاپ بیست و دوم، تهران: انتشارات صدرا، 1384.
 27. منوچهری، عباسی و دیگران، رهیافت و روش در علوم سیاسی، چاپ پنجم، تهران: نشر سمت، 1392.
 28. موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، چاپ دوم، تهران: نشر کارنامه، 1381.
 29. محمدی­منفرد، بهروز، «انسجام اخلاقی و موازنه متأملانه گسترده»، تهران: دوفصل­نامه پژوهش­های معرفت­شناختی، ش13، بهار و تابستان، 1396.
 30. ناظرزاده کرمانی، فرناز، اصول و مبادی فلسفه سیاسی فارابی، تهران: دانشگاه الزهرا  "، 1376.
 31. هوارت، دیوید، «نظریه گفتمان»، ترجمه علی­اصغر سلطانی، فصل­نامه علوم سیاسی، ش دوم، 1377.
 32. ــــــــــــــــ ، نظریه گفتمان، ترجمه امیرمحمد حاجی­یوسفی، [در کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی، نوشته دیوید مارش و جری استوکر]، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
 33. یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس، نظریه و روش ­در تحلیل گفتمان، ترجمه­ هادی جلیلی، تهران: نشر نی، 1393.
 34. طباطبایی، جواد، زوال اندیشه­ ­سیاسی در ایران، چاپ هشتم، تهران: انتشارات کویر، ویراست جدید، 1387.
 35. ــــــــــــــــ ، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، چاپ دوم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1368.
 36. ابوعلی، مسکویه رازی، تهذیب­الاخلاق و تطهیرالاعراق، کتابخانه المکتبه الشامله (کتابخانه مدرسه فقاهت)، بی تا.
37. Laclau, E. and Mouffe. C, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, London: Verso, 1985.
38. Laclau, (Ed), the Making of Political Identities, (Londno: Verso), 1994.