نگاهی انتقادی به ترجمه انگلیسی کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری- عرفان و تصوف-دانشگاه سمنان

چکیده

دکتر سیدحسین نصر کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی را که به منظور معرفی مبانی فکری و اعتقادی شیعه به جهان غرب نگارش یافته، به انگلیسی ترجمه کرده است. این ترجمه، به گفته مترجم محترم آن، سال‌ها در دانشگاه‌های امریکا به عنوان یک منبع شناخت شیعه تدریس شده است. با توجه به برخی مغایرت‌های اساسی که میان متن اصلی و ترجمه وجود دارد، این تفاوت‌ها نمی‌تواند ناشی از «الزامات و اقتضائات ترجمه» بوده باشد. در بیش‌تر این موارد، اساساً نظر نویسنده دگرگون شده و معانی مورد نظر او به صورت کاملاً متفاوت بازتاب داده شده است. برخی از این مفاهیم، فارغ از این که در کتاب شیعه در اسلام به آن‌ها اشاره نشده، به نظر می‌رسد به طور کلی از منظومه فکری علامه طباطبایی خارج باشد. در این مقاله، به شیوه تطبیقی، موارد اختلافی به صورت جداگانه ذکر شده و در هر مورد، جدای از توضیحات نگارندگان مقاله، اصل متن فارسی و نیز ترجمه‌ انگلیسی در پی آن آمده است.

کلیدواژه‌ها


1. حاجی رستملو، قدرت، «نقدی بر ترجمه کتاب شیعه در اسلام مرحوم علامه طباطبایی»، پژوهش دینی، شماره 20، بهار و تابستان 1389.
2. طباطبایی، سیدمحمدحسین، شیعه در اسلام،‌ تهران،  دارالتبلیغ اسلامیه، 1348.
3. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، شیعه در اسلام،‌ قم، بوستان کتاب، 1388.
4. نصر، سیدحسین، در جست‌وجوی امر قدسی، گفت‌وگوی رامین جهانبگلو با سیدحسین نصر، ترجمه سیدمصطفی شهرآیینی، تهران، نی، 1385.
5. Tabatabai, Mohammad Hosein, SHIITE ISLAM, Translated and Edited by Seyyed Hossein Nasr, New York, State University of New York Press, 1975.
6. Tabatabai, Mohammad Hosein, Shiah, Translated by Seyyed Husayn Nasr, Qom, Ansaryan publication, 2007.