اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود تقی‌زاده داوری

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

davarishistu.org
02532804636

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حامد الگار

استاد، دانشگاه برکلی کالیفرنیا

shiitestudiesshistu.org

لیاقت علی تاکیم

استاد، دانشگاه مک‌مستر، کانادا

shiitestudies1shistu.org

سید علی محمد نقوی

کلام اسلامی دانشگاه اسلامی علی گر، هند

amu.interfaithcentregmail.com

حسن فرهنگ انصاری

کلام اسلامی مرکز مطالعات - دانشگاه پرینستون

afarhang1349ias.edu
0000-0002-3048-8399

سردبیر

سیدمحمدباقر حجتی

استاد، دانشگاه تهران

shiitestudies3shistu.org

اعضای هیات تحریریه

حسین مفتخری

استاد، دانشگاه تربیت معلم

moftakharikhu.ac.ir

علی الله‌بداشتی

استاد، دانشگاه قم

alibedashtigmail.com

سیدصادق حقیقت

دانشیار، دانشگاه مفید

ss_haghighatyahoo.com

محمد فنایی اشکوری

دانشیار، موسسه امام خمینی ره

fanaei.irgmail.com

محمود تقی زاده داوری

دانشگاه علامه طباطبایی

davarishistu.org

محمدباقر حجتی

دانشگاه تهران

shiitestudies3shistu.org