عوامل موثر بر بزه دیدگی شیعیان کابل در دوران قبل از طالبان (مطالعه موردی ناحیه13)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بزهدیدگی علاوه بر ایجاد مشکلات امنیتی در جامعه، بر زندگی خصوصی افراد نیز تأثیر می­گذارد، تا جایی ­که برای شهروندان خسارات جدی، از قبیل از دست دادن دارایی، ضربه روحی و روانی، و خطر مرگ ایجاد می­کند. بنابراین در هر جامعه­‌ای، به ویژه در شهر کابل افغانستان، میزان و عوامل مؤثر بر بزهدیدگی باید به صورت دقیق تجزیه و تحلیل گردد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت پیمایشی بوده و از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمام ساکنان ناحیه 13 شهر کابل هستند. از میان آنان 285 تن با روش نمونه ­گیری «خوشه­ای چند مرحله­ای» مورد پرسش قرار گرفتند و نیز متغیر اصلی و متغیرهای وابسته با طیف لیکرت چند گزینه­ی سنجیده شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که طی پنج سال گذشته بیش از 75 درصد پاسخگویان شیعه و بیش از 80  درصد اعضای خانواده و دوستان آنان قربانی شده­اند و نیز کل میانگین احتمال بزهدیدگی طی ده سال آینده (از حداقل 1 و حداکثر 5) 41/3 اعلام شده است. زنان (از حداقل 1 و حداکثر 2) با میانگین 28/1 نسبت به مردان با میانگین 24/1 بیشتر قربانی شده­اند. همچنین بین متغیر بزهدیدگی و سایر متغیرها رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

تازه های تحقیق

داده­ها نشان داد: آمار بزهدیدگی در ناحیه13 شهر کایل بالاست؛ چنان‌که طی پنج سال گذشته بیش از 75 درصد خود پاسخگویان و بیش از 80 درصد خانواده و دوستان آنان بزه‌‌دیده­اند. نیز پاسخگویان (از حداقل1 و حداکثر5) میزان احتمال بزهدیدگی خویش را طی ده سال آینده 3.41 اعلام نموده­اند. همچنین داده­ها نشان می­دهد: افراد بیشتر قربانی سرقت از منزل، سرقت اتومبیل، آزار و اذیت خیابانی، کیف­قاپی و زورگیری شده­اند. علت افزایش میزان بزهدیدگی در این ناحیه مرتبط با عواملی جنسیت، وضعیت­ تأهل، سن، اقتصاد، تحصیلات، مهاجرت، روابط همسایگی، رسانه­ها، عملکرد و خدمات‌رسانی پلیس، و بی‌نظمی جامعه‌ شناخته شده است. بنابراین با توجه به این میزان نگران‌کننده بزهدیدگی در ناحیه13 شهر کابل پیشنهادات ذیل ارائه می­گردد:

1. پاسخگویان بیان داشتند که در میان شهروندان ناحیه 13 زنان بیش از مردان در معرض بزهدیدگی قرار دارند. بهتر است زنان از حضور در مکان­های شلوغ یا خلوت، تاریک، و بن بست بپرهیزند و ارتباطات اجتماعی‌شان را با افراد ناشناس کنترل و از وسایل حمل عمومی استفاده کنند. 

2. در پژوهش حاضر پاسخگویان از عملکرد و خدمات‌رسانی پلیس رضایت کافی نداشتند و یکی از عوامل بزهدیدگی خود را عملکرد ضعیف پلیس اعلام نموده­اند. بنابراین گشت­زنی پلیس در این ناحیه باید گسترش یابد و دوربین­های مداربسته امنیتی به منظور افزایش نظارت در نقاط حساس این منطقه نصب گردد.

۳. در پژوهش بیشترین میزان بزهدیدگی ناشی از نگرانی اجتماعی است. بنابراین شهرداری ناحیه۱۳ بر تغییرات محیطی از قبیل نظافت شهری، تخریب ساختمان­های متروکه و بهبود محیط زیست متمرکز شود. 

۴. اخلاق اجتماعی و حقوق شهروندی از طریق مدارس،‌ دانشگاه­ها و وسایل ارتباط جمعی به همه شهروندان آموخته شود. 

5. در پژوهش حاضر با توجه به مشکلات موجود، تنها ناحیه۱۳ شهر کابل بررسی شد. با توجه به اینکه هیچ پژوهش­ میدانی درباره این موضوع در شهر کابل انجام نشده است، باید تحقیقات مکرر و اطلاعات دقیق­تر به صورت پیمایشی در خصوص بزهدیدگی و عوامل مؤثر بر آن انجام گیرد و داده­ها به طور منظم برای شناسایی الگوها، عوامل مؤثر و سایر نکات جدی­تر تجزیه و تحلیل شوند تا میزان و عوامل مؤثر بر بزهدیدگی در شهر کابل افغانستان به صورت شفاف­تر و دقیق­تری مشخص گردند.

کلیدواژه‌ها


1. خبرگزاری آوا (1398)، کد خبر 142748، https://avapress.com/fa/142748/
2. شفایی،‌ نازنین (1394)،‌ «ناحیه 13­؛‌ خانه­های بی­نقشه و مشکل همیشگی جاده و زباله»،‌ خبرگزاری اطلاعات روز،‌ کد خبر 34139، 27‌ دلو. 
3. پوپل،‌ محمود و سیدزاده، مهدی (1400)،‌ «بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در شهر کابل»،‌ دوفصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی،‌ دوره 51، ش1،‌ ص271-296. 
 
منابع انگلیسی
1.                  Alesha, D. (2019) Gender, Victimization, and Victim Service Needs among Community Court defendants: A Research-to Practice Fellowship Project, Arizona State University, in: https://ncvc.dspacedirect.org/handle/20.500.11990/1556.
2.                  Ashcroft, j. & Deborah J. D. & V. Hart S. (2003) Factors That Influence Public Opinion of the Police: U.S. Department of Justice Office of Justice Programs, in: https://nij.ojp.gov/library/publications/factors-influence-public-opinion-police. 
3.                  Billinkoff, J. (1995) Empowering battered women as mothers: Thousand Oaks: Sage.
4.                  Makuba, C. (2019) Correaltes of victimization of prisoners in maximum security prisons within nairobi county in Kenya: Thesis of Doctora, Kenyatta University, in: https://irlibrary.ku.ac.ke/handle/123456789/19836?show=full
5.                  Policastro, C. N. (2013) Victimization of the Elderly: An Application of Lifestyles/Routine Activities Theory, Criminal Justice and Criminology Dissertations. 
6.                  Julienne, C., Osman H., Siddiq W, Jewkes J. (2018) Children’s peer violence perpetration and victimization: Prevalence and associated factors among school children in Afghanistan, PLOS ONE, 1-16, in: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192768.
7.                  Connie Kuo, G. K. (2008) Victimization of Immigrants, Institute of criminal justice center: Sam Houston University.
8.                  Entorf H. (2015) Economic Factors of Victimization: Evidence from Germany: German economic review, 16, 391-407, in: https://doi.org/10.1111/geer.12075.
9.                  Fansher A. K., & Randa R. (2018) Risky Social Media Behaviors and the Potential for Victimization: A Descriptive Look at College Students Victimized by Someone Met Online, Violence and gender, 1-9, in: https://doi.org/10.1089/vio.2017.0073.
10.              Gibson, C. L. (2012) Unpacking the Influence of Neighborhood Context and Antisocial Propensity on Violent Victimization of Children and Adolescents in Chicago, U.S. Department of justict, University of florida.
11.              Glaeser, E. & Sacerdote B. (1999) Why is there more crime in cities?: Journal of Political Economy, 107(6, part 2), S225-S258, in: https://doi.org/10.1086/250109.
12.              Turner, H. A., Shattuck, A., Hamby, S., & Finkelhor D. (2013) Community Disorder, Victimization Exposure, and Mental Health in a National Sample of Youth, Journal health and social behavior, 54, 275-258, in: https://doi.org/10.1177/0022146513479384.
13.              Hindelang, M. J., Gottfredson, M.R. & Garofalo, J. (1978) Victims of personal crime: an empirical foundation for a theory of personal victimisation: Cambridge: Ballinger Publishing, in: https://lib.ugent.be/en/catalog/rug01:000508194.
14.              Janet, L. L., & Heimer K. (2009) Gender and Violent Victimization: 1973-2005, U.S. Department of Justice, in: https://doi.org/10.3886/ICPSR27082.v1.
15.              Daday, J. K., Broidy, L. M., & Crandall C. S. (2005) Individual, Neighborhood, and Situational Factors Associated with Violent Victimization and Offending, Criminal Justice studies, 18, 2, 215-235, in: https://doi.org/10.1080/14786010500287347.
16.              Dastile, P. N. (2004) Victimization of female students at the university of venda with specific reference to sexual harassment and rape: Master of arts, University of pretoria.
17.              Juliet Turanovic, J. (2015) The Age-Graded Consequences of Victimization: for the Degree Doctor of Philosophy, Arizona University, in: http://hdl.handle.net/20.500.11990/421.
18.              Makepeace, J. (1999) Courtship violence among college students: Family relations, 30: 97-102, in: https://doi.org/10.2307/584242.
19.              Najafi Aberandabadi, A. H. (2012) The right to security and the right to security, Introduction to human-centered crime risk management: Soodabeh Rezvani, first edition, Tehran, Mizan Publications.
20.              Jibat, N., & Nigussie, B. (2015) Criminality and Victimization in Oromia: Ethiopia: Analysis of 2011/2012 Police Data, SAGE open, 1-13, in: https://doi.org/10.1177/2158244014565335.
21.              Nunziata, L. (2015) Immigration and crime: evidence from victimization data: journal of population and economics, 28, 697-763, in: Https://doi.org/10.1007/s00148-015-0543-2.
22.              Peguero, A. A., & Lisa M. W. (2013) Racail and Ethinc stereotypes and Bullying victimization: SAGE journals, v45, I4. https://doi.org/10.1177%2F0044118X11424757.
23.              Rountree, W. P., Land, K. C., & Miethe, T. D. (1994) Macro-micro integration in the study of victimization: A hierarchical logistic model analysis across Seattle neighborhoods. Criminology, 32, 387-414, in: https://doi.org/10.1111/J.1745-9125.1994.TB01159.X.
24.              Sampson, R. J., Morenoff, J. D., & Raudenbush, S. (2005) Social anatomy، of racial and ethnic disparities in violence: American Journal of Public Health, 95, 224-232, in: https://dx.doi.org/10.2105%2FAJPH.2004.037705.
25.               Sampson R., & Wooldredge, J. (1987) linking the micro and macro-level dimensions of lifestyle- routine activity and opportunity models of predatory victimization: Journal of Quantitative Criminology 3, 371-393, in: https://www.jstor.org/stable/23365572.
26.              Seidzahde S. M., & Abdolluhi SA, (2020) Factors Influencing Domestic Violence Victims: A Case Study of Referrals to Herat Social Agencies in Herat, Afghanistan, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 17, 373-384, in: http://sjsph.tums.ac.ir/article-1-5833-fa.html.
27.              Siegel, L. J. (2003) Criminology. Belmont, CA: Wadsworth.
28.              Silvana, M. N, Castro-Castañeda, R., Vargas-Jiménez, E., Musitu-Ochoa G., & Callejas-Jerónimo J. E. (2020) Bullying victimization among Mexican adolescents: psychosocial differences from an ecological approach, International journal of environmental research and public health, 17, in: https://dx.doi.org/10.3390%2Fijerph17134831.
29.              Sadeghi Fasaei, S., & Mir Hosseini, Z. (2011) Victimization of the Elderly: An Application of Lifestyles/Routine Activities Theory: Women in Development and Politics (Women's Research), 9, 62-35, in: https://jnoe.ut.ac.ir/article_20831_2062.html.
30.              Taylor-Butss, A. (2009) Household Income and Victimization in Canada, 2004: Canadian center for justice statistics, 20, in https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85f0033m/85f0033m2009020-eng.pdf.
31.              UNAMA report in Dari entitled Still a Long Way to go for the Implementation of the Law on the Elimination of Violence against Women, 2012, Website: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/evawlawfinaldari11deca4pritingversion.pdf