تحلیل روایات الاستیعاب درباره امام علی7 و خلفای سه‌گانه با بهره‌گیری از الگوی تحلیل گفتمان فرکلاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

صحابه‌نگاری که به طور جدی از قرن سوم هجری آغاز گشت، با ورود اسلام به سایر سرزمین‌های اسلامی راه یافت؛ زیرا صحابه‌نگاران، اصحاب را واسطه میان پیامبر و امت و نیز آشنایان به سنت و سیره رسول خدا9 می‌پنداشتند. اما صحابه‌نگاری‌هایی که در مناطق مختلف تدوین شد، تحت‌تأثیر جریانات فکری ـ سیاسی، شکل‌های مختلفی به خویش گرفت و علاوه بر کمیت و حجم، در محتوا و روایات این آثار، تأثیرات بسزایی برجای نهاد. این جریانات فکری ـ سیاسی، سبب گشت تا صحابه‌نگاران در پی حل، پاسخ‌گویی و یا مقابله با این تفکرات، روایاتی را از اصحاب انعکاس دهند، که در جهت تأیید ایدئولوژی مورد توافق خویش و یا در راستای حاشیه‌رانی گفتمان‌های نامطلوب جامعه باشد. پژوهش پیش ‌روی، تلاش خواهد کرد تا شیوة بازیابی الاستیعاب در ترجمه خلفای نخستین را تحلیل کند تا نشان دهد که اگرچه این کتاب، به بازتاب همان روایات سده‌های نخست هجری می‌پردازد، گزینش، چینش و چگونگی کاربرد واژگان آن در جهت طرد و یا برجسته‌سازی برخی از اصحاب شکل گرفته است تا به فرآیند سیاسی ـ مذهبی زمانه پاسخ قاطعی دهد و یا در جهت تأیید این فرآیند‌ها و ایدئولوژی‌ها حرکت نماید.

تازه های تحقیق

نتیجه‌

بررسی تراجم خلفا در الاستیعاب، نشان می‌دهد که امام علی7 اغلب با کفایت نظامی و گاه علمی هویت‌دهی می‌شود. این مسأله، با هدف کم‌رنگ ساختن و یا به حاشیه راندن آیات و روایات سیاسی در شأن حضرت علی7 و حاشیه‌رانی هویت سیاسی ایشان صورت می‌گیرد. وی هویت نظامی امام علی7 را به عنوان بخشی از هویت یک انسان کامل برجسته می‌سازد و برخلاف صحابه‌نگاران شرق که به جهت عدم‌پذیرش حضرت علی7 توسط مردم بر هویت اخلاقی ـ مدیریتی امام می‌تازند، ابن‌عبدالبر در این عدم‌گزینش، به طرد اخلاقی هویت جمعی پرداخته، کینه، بغض و حسادت برخی از اصحاب نسبت به حضرت علی7 را مانع پذیرش خلافت ایشان توسط اجتماع معرفی می‌کند.

در هویت‌دهی به ابوبکر، الاستیعاب بر هویت سیاسی خلیفه اول تأکید بیش‌تری دارد و روایاتی را در جهت مشروعیت سیاسی وی گزینش و نقل می‌کند. اما ابن‌عبدالبر در اعتبار‌دهی به خلیفه دوم، با پذیرش برخی از معانی و دال‌های اصلی گفتمان تشیع، از جمله علم الهی و عصمت به درون گفتمان اهل سنت به عنوان گفتمان مطلوب خویش، هویتی پیامبرگونه را از عمر بازتاب می‌دهد. ابن‌عبدالبر مشروعیتی کاریزماتیک برای خلیفه دوم قائل است، به طوری که حتی اخلاق و تندی روش و منش او را در راستای کاریزما تعبیر می‌کند. هویت عثمان در الاستیعاب، هویت فردی گناه‌کار و خطاکار است. اما ابن‌عبدالبر، خطا و گناه وی را از نوع خطای اجتماعی به شمار می‌آورد؛ از این رو قاتلان عثمان را محکوم کرده، به حاشیه می‌راند و در حاشیه‌رانی ادعای شورشیان مبنی بر خروج عثمان از دین، به روایاتی می‌پردازد که بر اعمال و آداب عبادی و ایمان عثمان دلالت
دارد؛ بنابراین مهم‌ترین غیریت گفتمانی در الاستیعاب، گفتمان تشیع است. غدیر، نص، افضلیت و سلسله‌مراتب خلافت، از مهم‌ترین معانی سیاسی گفتمان تشیع است که در تراجم خلفا مورد منازعه قرار گرفته است. ابن‌عبدالبر علاوه بر طرد معانی در گفتمان تشیع، این گفتمان را به اتهام افراط در محبت امام علی7 نیز طرد می‌کند. به نظر می‌رسد روایات ابن‌عبدالبر در تراجم خلفاء در جهت تعدیل تنش‌ها میان دو گفتمان شیعه و اهل سنت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


 
1. ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید بن هبة‌الله، شرح نهج‌البلاغه، ج11، محقق و مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم ، قم: مکتبة آیة‌الله مرعشی نجفی ، بی‌تا.
2. ابن سعید مغربی، علی بن موسی, المغرب فی حلی المغرب, چاپ اول, بیروت: دارالکتب العلمیه, 1417.
3. ابن ندیم، محمد بن اسحق، الفهرست، ترجمه رضا تجدد،تهران: بی‌نا، 1350.
4. ابن‌طقطقی، محمد بن علی بن طباطبا، تاریخ فخری، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360.
5. ابن‌عبدالبر، ابوعمر یوسف بن عبدالله، الاستیعاب فى معرفة الأصحاب، تحقیق على محمد البجاوى، ط الأولى، بیروت: دار الجیل، 1412/1992.
6. ابن‌عبدالبر، ابوعمر یوسف بن عبدالله، الاستیعاب فى معرفة الأصحاب، ج3، تحقیق شیخ علی محمد معوض و شیخ عادل احمد عبدالموجود، چاپ اول، بیروت: دارالکتاب العالمیه، 1415.
7. ابن‌عبدالبر، ابوعمر یوسف بن عبدالله، الاستیعاب فى معرفة الأصحاب، بیروت: دارالفکر، 1426-1427.
8. ابوریه، محمد، اضواء علی السنته المحمدیه، قم: انصاریان، 1389.
9. اشعری، علی بن اسماعیل، المقالات و الفرق، به کوشش محمدجواد مشکور، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1361.
10. جعفریان، رسول، تاریخ خلفا، چاپ پنجم، قم: دلیل ما، 1385.
11. حسن عباس حسن، ساختار منطقی اندیشه سیاسی اسلام، ترجمه مصطفی فضایلی، قم: بوستان کتاب، 1383.
12. الحلو، سیدمحمدعلی، تاریخ حدیث نبوی در حلقه حاکمیت متن و متن حاکمیت، ترجمه احمد ناظم، قم: دارالکتاب الاسلامیه، 1387.
13. دینوری، ابن قتیبه، الامامه و السیاسة، ترجمه سیدناصر طباطبایی، چاپ دوم، تهران: ققنوس، 1384.
14. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ‌الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمری، حوادث و وفیات 311ـ320هـ ، بیروت 1415/1994.
15. شهیدی، سیدجعفر، نهج‌البلاغه، چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1371.
16. صبحی، احمد محمود، نظریه الامامه لدی الشیعه الاثنی عشریه، بیروت: دارالنهضه العربیه، 1991.
17. علیخانی، علی‌اکبر و هم‌کاران، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1390.
18. فرمانیان، مهدی، درسنامه فرق و مذاهب کلامی اهل‌سنت، قم: آثار نفیس، 1392.
19. فضایلی، مریم و محمد نگارش، «تحلیل خطبه 51 نهج‌البلاغه بر اساس طبقه‌بندی سرل از کنش‌های گفتاری»، مطالعات اسلامی، علوم قرآن حدیث، سال 43، پیاپی 3/86 ، بهار و تابستان 81.
20. کلینی، ابی‌جعفر محمد بن یعقوب، الاصول من الکافی، طهران: دارالکتب الاسلامیه، 1388.
21. لمبتون، آن کاترین، دولت و حکومت در دوره میانه، ترجمه و تحقیق محمد مهدی فقیهی، چاپ سوم، تهران: انتشارات شفیعی، 1385.
22. مؤدب، سیدرضا، تاریخ حدیث، قم: پژوهشکده المصطفی، 1393.
23. میثمی، جولی اسکات، تاریخ‌نگاری فارسی، ترجمه محمد دهقانی، تهران: نشر ماهی، 1391.
24. یارمحمدی، لطف‌الله، درآمدی بر گفتمان‌شناسی، تهران: هرمس، 1393.
25. Fairclough, Norman, Discourse and social change, Polity: London, 1992.
26. Richardson, John E., Analyzing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis, Palgrave Publishing: New York, 2007.