تحقیق در احوال و آثار سادات عریضی یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه پیام نور یزد

چکیده

سادات عریضی، به گروهی از سادات گفته می‌شود که به علی عریضی (ابوالحسن) از فرزندان امام جعفر صادق7 منسوب هستند. عریض نام روستایی در نزدیکی مدینه بوده است. فرزند علی عریضی‌، احمد شعرانی و فرزند احمد شعرانی، عبدالله یا عبیدالله و فرزند او ابوجعفر علی (امام‌زاده نایین) و فرزند او ابوجعفر محمد (امام‌زاده‌جعفر یزد) است. به همین ترتیب از این نسل، امام‌زاده سیدرکن‌الدین (جنب مسجد جامع یزد) و امام‌زاده سیدشمس‌الدین (واقع در محله چهار منار یزد) هستند. سادات عریضی یزد، منشأ خدمات بسیار برای مردم یزد و اطراف آن بودند. در بین آن‌ها علما، نویسندگان، شعرا و خیران بزرگی هم‌چون: سید‌رکن‌الدین و سید‌شمس‌الدین وجود داشته‌اند که تا پایه وزارت نیز رسیده‌اند و فهرست موقوفات آن‌ها کتابی در حدود سیصد صفحه است.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) منابع فارسی

  1. آیتی عبدالحسین، تاریخ یزد، یزد: کتاب‌فرشی گلبهار، 1317.
  2. ابن‌حوقل، صورة الارض، ترجمه و توضیح جعفر شعار، تهران: امیرکبیر، 1366.
  3. ابن عنبه، الفصول الفخریه، به اهتمام سید‌جلال‌الدین محدث ارموی، تهران: علمی و فرهنگی، 1363.
  4. اذکایی، پرویز‌، دائرة‌المعارف تشیع، ج‌2، بی‌نا، بی‌جا، 1368.
  5. ــــــــــــــــــ ‌، تبارشناسی در ایران، مجله ایران شناخت، ش 14‌، سال 1378.
  6. استانداری یزد، از سترون خاک تا حماسه شکفتن در کویر، 1371.
  7. افشار، ایرج، یادگارهای یزد، ج‌2، تهران: انجمن آثار ملی، 1354.
  8. اقبال، عباس، ترجمه محاسن اصفهان، اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 1385.
  9. باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، جامع المقدمات، چاپ سوم، تهران: مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی معارف، 1385.
  10. بلاغی سید‌عبدالحجه، تاریخ نایین، تهران: چاپخانه مظاهری، 1369.
  11. جعفری، تاریخ یزد، به کوشش ایرج افشار، تهران: علمی و فرهنگی، 1384.
  12. حرزاده، محمدمهدی، چشمه‌ای در کویر، قم: تشیع، 1379.
  13. دهقان طزرجانی، علی اکبر، بررسی رجال و مشاهیر استان یزد، یزد: اداره میراث فرهنگی، زمستان 1380.
  14. ژان، اوبن، حمایت‌های فرهنگی یک خانواده بزرگ یزدی در عصر ایلخانان، یزدنامه، ج1، ایرج افشار، تهران: فرهنگ ایران‌زمین، 1371.
  15. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، جامع الصغیر، ج‌1، بیروت: دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع، 1429.
  16. فصیح­خوافی، مجمل فصیحی، ج3، محمود فرخ، مشهد، 1340.
  17. کاتب، تاریخ جدید یزد، به کوشش ایرج افشار، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر، 1357.
  18. مافروخی، مفضل‌بن‌سعد، محاسن اصفهان، ترجمه عباس اقبال، تهران: 1328.
  19. مستوفی بافقی، جامع مفیدی، به کوشش ایرج افشار، تهران: کتاب‌فروشی اسدی، 1340.
  20. مستوفی حمدالله‌، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر، 1364.
  21. ویلبر، دونالد، معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان، ترجمه عبدالله فریار، تهران: 1346.

   

  ب) منابع غیر فارسی:

  1. Dictionnaire de l E thnologie (M.Panoff), Paris, 1973.

  2. Yousif Gholam. Introduction to the Art of Arabic Caligraghy in Iran Shiraz. The Asia Institute. 1972.

  3. Arthur Upham Pope, Survey of Persian Art, London, Oxford University Press, 1346.