دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 7-260