دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 7-218