دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، تیر 1394، صفحه 1-272 
1. ژئوپلیتیک شیعه و قلمروخواهی ایران در شرق مدیترانه

صفحه 7-29

زهرا پیشگاهی فرد؛ شهریار نصرتی؛ شهناز بازدار


4. کرب: نگاهی به مراسم عزاداری دهة محرّم در لاهیجان

صفحه 83-108

طاهر وحیدی؛ فاطمه کشاورز خالقی؛ مینون خاکپور


8. پراکنش علما در سدة دوازدهم

صفحه 187-206

محمدمهدی مرادی خلج؛ حمید حاجیان پور؛ زهرا عبدی