دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1393، صفحه 1-272