دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، فروردین 1397، صفحه 7-190 
6. تحلیل گزاره‌های پرسشی خطبه فدکیه بر اساس نظریه «سرل»

صفحه 137-166

روح الله صیادی نژاد؛ سید کاظم حسینی باصری