نویسنده = زهره قربانی مادوانی
خوانشی بر معانی واژگان سوگند در گفتمان علوی

دوره 16، شماره 64، اسفند 1397، صفحه 97-122

فرشته فرضی شوب؛ زهره قربانی مادوانی