کلیدواژه‌ها = واژه، معنا، ادبیات سیاسی، انقلاب، بازی‌گر سیاسی، حزب‌الله
تحلیلی بر ماهیت تغییر در ادبیات کنشگران سیاسی حزب الله لبنان

دوره 18، شماره 70، شهریور 1399، صفحه 61-86

محمدعلی میرعلی؛ هادی معصومی زارع