نظریه بازتوانی دینی ماکس وبر و تحلیل عملکرد علمای شیعه در دوران فترت افاغنه و افشاری

دوره 18، شماره 69، خرداد 1399، صفحه 7-30

نصرالله پورمحمدی املشی؛ شمس الله غلامی


آسیب شناسی فرآیند تشیع و نهضت حرکت اسلامی در نیجریه

دوره 18، شماره 70، شهریور 1399، صفحه 7-38

امیربهرام عرب احمدی


تحلیل ژئوپلیتیک تشیع در خاورمیانه با استفاده از مدل SWOT

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 7-34

یوسف زین‌العابدین؛ ابوطالب احمدی ارکمی؛ لاله نظری ولنی


اصحاب امامان شیعه و سیره‌نگاری

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 7-42

حسین حسینیان مقدّم؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمّدعلی چلونگر


فقه سیاسی و نظریه «دولت»

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 7-38

سید صادق حقیقت


شیعیان تانزانیا و وضعیت آنان (با تأکید بر شیعیان خوجة اثناعشری)

دوره 10، شماره 40، دی 1391، صفحه 31-60

روح‌الله رنجبر شیرازی؛ فاطمه جان احمدی


نخلگردانی؛ روایت مردمی- اجتماعی هنرمندانه‌ از مرگ

دوره 16، شماره 62، تیر 1397، صفحه 33-50

10.22034/shistu.2023.48618.1081

فهیمه زارع زاده؛ زهرا رهبرنیا


واکاوی جایگاه علمی و آموزشی ابن سکّیت

دوره 18، شماره 70، شهریور 1399، صفحه 39-59

اصغر فروغی ابری؛ علی اکبر عباسیان هراتی


غالیان و تأثیر برخی اقدامات آنان بر فرهنگ قرآنی شیعه

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 39-74

علیرضا رستمی هرانی؛ سید رضا مؤدّب


شیعیان اسماعیلی و حضور تاریخی آنان در سیسیل

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 41-62

محمّدرضا زارع


غیبت و نظریه‌پردازی آل نوبخت

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 43-80

محمّدحسین جمشیدی؛ داود سبزی